Рак на гърда

Стадии на заболяването

Стадирането е начин за описване на местоположението на рака – колко е нараснал и дали и къде се е разпространил. Лекарите използват диагностични изследвания, за да разберат какъв е стадият на карцинома. Едно стадиране е пълно, когато всички изследвания приключат. Стадирането помага на лекарите да решат кое би било най-ефикасното лечение. Чрез стадия на тумора се прави и прогнозата на заболяването. За различните видове рак има различно стадиране. 

TNM-система за стадиране

Най-често се използва TNM-системата за стадиране на даден карцином. Лекарите използват информацията, събрана от вече направените диагностични изследвания, за да отговорят на следните въпроси: 

Tumor Т (тумор): Какъв е размерът на първичния тумор и къде се намира? 

Node (лимфни възли)Разпространил ли се е туморът в лимфните възли и ако ли да, в кои и в колко на брой?  

Metastasis М етастази): Ракът метастазирал ли е в други части на тялото и ако ли да, къде и колко на брой метастази е образувал? 

Резултатите от отговорите на тези въпроси се комбинират, за да определят стадия на пациента. 

Има 5 различни стадия: стадий 0 – неинвазивен дуктален карцином “на място” и стадии от I до IV, които се използват за класифицирането на инвазивния карцином на гърда. 

Съществуват два вида TNM-стадиране за рак на гърда. Първо, клиничното стадиране се прави от изследванията, направени преди операцията, които могат да включват физикално изследване, мамография, ехография, компютър-томография или ЯМР-изследване. Патологичното стадиране се прави въз основа на патологичните резултати от изследваната тъкан от гърдата и отстранените лимфни възли след операцията. Като цяло, по-голяма тежест има патологичното стадиране.  

Ще опишем малко по-подробно TNM-класификацията: 

Тумор (Т) 

Буквата “Т” и добавено число до нея (от 0 до 4) се използва, за да опише размера и локализацията на тумора. Някои стадии са разделени на по-малки групи за още по-детайлно описание на туморната маса. 

Тх – големината на първичния тумор не може да бъде определена 

Т0 – няма данни за първичен тумор 

Тis – карцином “на място” (in situ); ракът се намира само в каналите или в лобулите на гърдата и не се е разпространил отвъд мембраната, върху която са послани епителните клетки; има няколко вида карцином “на място”: 

 • Тis (DCIS) – дуктален карцином “на място”, неинвазивен; ако не бъде премахнат, може да се развие в инвазивен рак на гърдата; DCIS означава, че раковите клетки са намерени в каналчетата на гърдата и не са разпространени в тъкан, отвъд епителната мембрана. 
 • Tis (LCIS) – лобуларен карцином “на място”; представлява изменени клетки, намерени в лобулите или жлезите на гърдата; това не е рак, но има голям риск от превръщането му в инвазивен рак на гърдата. 
 • Tis (Paget’s) – болест на Пейджет; тя е рядка форма на ранен, неинвазивен карцином, която засяга само кожните клетки на зърното; понякога се развива заедно с друг инвазивен карцином в гърдата и тогава това състояние се стадира според стадирането на инвазивния карцином. 

Т1 – инвазивната част на тумора в гърдата е до 2 см; в зависимост от точния размер Т1 се подразделя на: 

 • Т1mic – микроинвазия до 0,1 см; 
 • Т1а – тумор по-голям от 0,1см, но не повече от 0,5 см; 
 • Т1b – тумор с размер от 0,5 см до 1см;  
 • Т1c – тумор с размер от 1 см до 2 см.  

Т2 – тумор по-голям от 2 см, но не повече от 5 см; 

Т3 – тумор по-голям от 5 см в най-големия си диаметър; 

Т4 – тумор с всякакъв размер, който директно прораства в гръдната стена или в кожата; 

 • Т4а – прорастване в гръдната стена, без да е засегнат гръдният мускул; 
 • Т4b – оток или разраняване на кожата на гърдата или сателитни образувания на кожата на гърдата; 
 • Т4c – Т3а + Т3b заедно;  
 • Т4d – инфламаторен (възпалителен) карцином. 

Лимфни възли (N)   

Буквата  “N” в TNM-класификацията обозначава лимфните възли. Лимфните възли, които се намират в подмишницата, над и под ключицата и под стернума, се наричат местни (регионални). Лимфните възли, разположени в други части на тялото, се наричат далечни (дистални). 

Nх – регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени; 

N0 – няма метастази в регионалните лимфни възли; 

N0(i+) – много малки “изолирани” туморни клетки са намерени в лимфни възли, разположени в подмишницата (аксила); този стадий все още се води N0, но има обозначаване с “i+”; 

N1 – метастази в 1-3 аксиларни (подмишнични) лимфни възли; 

N2 – метастази в 4-10 аксиларни лимфни възли; 

N3 – метастази в 10 и повече аксиларни лимфни възли или в инфраклавикуларни (подключични), или в супраклавикуларни (надключични) лимфни възли. 

Метастази (М)  

Мх – далечните метастази не могат да бъдат оценени; 

М0 – липсват далечни метастази; 

М1 – наличие на далечни метастази. 

 класификация 

С нея се определя злокачествеността на рака на гърдата – характерът на туморния растеж и неговата зрелост (диференциация), като по този начин се определя злокачествеността. Тя бива следната: 

Gх – не може да се определи степента на диференциране] 

G1 – добре диференциран тумор; той нараства бавно; 

G2 – умерено диференциран; туморът расте средно бързо; 

G3 – лошо диференциран или недиференциран; този тип рак е силно агресивен.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.