Поверителност

Политика за поверителност на Дарителите

1. Въведение

Фондацията „Победи рака“ (наричана по-долу "Фондацията", "ние" или "нас" или "нашата") е създадена от лекари за пациенти, които се стремят към напредък в превенцията и лечението на всички видове рак. В стремежа си да реализира своята визия, Фондацията работи за побеждаването на тази болест, като споделя най-новите знания с пациенти и лекари, подобрявайки качеството и достъпа до грижи за всички, които са докоснати от рак.

Фондацията е организация с нестопанска цел в обществена полза. Нашата подкрепа идва от пациенти, хора интересуващи се от заболяването, корпорации и други фондации. Нашите взаимоотношения с нашите сътрудници са най-високият израз на нашия взаимен ангажимент към мисията на Фондацията. Фондацията зачита неприкосновеността на личния живот на своите Дарители и е въвела политика за поверителност на Дарителите за спазване на тези права.

Тази декларация за поверителност на Дарителите обяснява как и кога Фондацията събира и използва информацията, която ни предоставяте във връзка с вашите благотворителни вноски. Даренията, направени онлайн чрез нашата уебстраница, също са предмет на нашата декларация за поверителност на уебстраницата и Условия за ползване.

2. Харта на правата на дарителите

Ние подкрепяме Хартата на правата на дарителите.

Благотворителността се основава на доброволни действия в името на общото благо. Това е традиция за даряване и споделяне, която стои в основата на подобряване качеството на живота. За да запазим уважението и доверието на широката общественост към благотворителността, а също и за да могат настоящите и потенциалните бъдещи дарители да разполагат с пълно доверие в организациите с нестопанска цел и в каузите, които те се стремят да защитават, ние заявяваме, че всички дарители притежават следните права:

 1. Да бъдат информирани за мисията на организацията, за начина, по който се планира да бъдат изразходвани събраните от дарения средства, а също и с какви възможности разполага организацията за ефективното използване на тези средства за постигане на поставените цели.
 2. Да бъдат информирани за лицата, които служат в управителния съвет на организацията и да очакват от борда да упражнява разумна преценка в отговорностите си по настаняването.
 3. Да имат достъп до най-актуалните финансови отчети на организацията.
 4. Да бъдат уверени, че направените от тях дарения ще бъдат използвани именно за тези цели, за които са предназначени.
 5. Да получат подобаващите благодарности и признание
 6. Да бъдат уверени, че информацията за техните дарения ще бъде обработвана с необходимото внимание и при спазване на най-висока степен на поверителност, съгласно действащите закони.
 7. Да разчитат на това, че всички отношения с лица, представляващи организации, в които дарителят би желал да дари средства, ще бъдат с професионален характер
 8. Да бъдат информирани дали получателите на даренията са доброволци, щатни сътрудници на организацията или наети представители.
 9. Да имат възможност да изключат своето име от списъка с адресати на електронни известия, чиито адреси организацията има намерение да сподели на трети лица
 10. Безпрепятствено да задават въпроси, когато правят дарение, и да получават точни, откровени и директни отговори.

Текстът на това изявление в своята цялост е разработен от Асоциацията на специалистите по набиране на средства (Association of Fundraising Professionals, AFP), Асоциацията за благотворителност в сферата на здравеопазването (Association for Healthcare Philanthropy, AHP), Съвета за развитие и подпомагане на образованието (Council for Advancement and Support of Education, CASE) и Института за дарения: водещи консултанти на организациите с нестопанска цел (Giving Institute: Leading Consultants to Non-Profits).

3. Информацията, която събираме

Фондацията събира и поддържа следните видове информация на дарителите, когато правите дарение към нас:

 • Информация за връзка, като име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща;
 • Предоставяне на информация, като дата на извършване на дарението, сума на дарение, вид плащане и референт;
 • Информация, предоставена от дарителя под формата на коментари и предложения.

Тази информация се съхранява за целите на воденето на отчети. Тя се използва и за анализ на цялостните модели на даряване, за да се направят по-точни бюджетни прогнози, както и да се разберат интересите на дарителите в нашата мисия и да се актуализират плановете и дейностите на Фондацията. Тази информация се споделя със служители, членове на борда, доброволци и консултанти на Фондацията и свързаните с нея организации.

Бисквитки. В рамките на предоставянето на онлайн услуги, очаквани от нашите дарители, ние може да съхраняваме различни данни, събрани при изпълнение на стандартни уеб операции (в това число параметрите „user agent strings“ и „referrer strings“, а също и IP адресът и т.нар. „бисквитки“). Ние може да използваме тези данни за целите, определени в тази политика, включително за аналитични задачи и подобряване на функционалността на нашия уебсайт. Използваме ограничено „бисквитки“ (cookies), в това число на трети страни (например, от платежни системи), които помагат за проследяване дейността на потребителите, но и за съхранение на данни и постигане на целите на настоящата политика. Вие можете да отключите или почистите бисквитките, като промените настройките на своя браузър, въпреки че това действие има вероятност да засегне функционалността на уебсайта.

Платежни системи и други доставчици на услуги

Платежните системи позволяват на дарителите да се възползват от електронната система за плащане: с кредитна карта, в съответния офис, където се извършва платежната услуга, или чрез друг метод за плащане. Тези платежни системи събират конкретна информация за дарителите и вие сте длъжни да попитате за политиката на поверителност, която прилагат доставчиците на услугата и да бъдете наясно с начина им на работа.

4. Как използваме тази информация

Информацията за дарителите може да бъде използвана за следните цели:

 • разпределяне на събраните средства от дарения и изпращане на благодарности до дарителите за направените дарения;
 • информиране на дарителите за предстоящи кампании за набиране на средства и други дейности на Фондацията;
 • провеждане на вътрешен анализ: изследвания и аналитична работа;
 • водене на отчет;
 • отчитане пред държавните органи в съответствие със законите;
 • провеждане на проучвания и изследвания за измерване на резултатите и за събиране на данни за други аналитични цели;
 • достигане на други цели, свързани с дейностите по набиране на средства.

Във всички случаи, в които не е указано друго, ние не публикуваме, не продаваме, не обменяме и не отдаваме личните данни на дарителите. Анонимизираните индивидуални данни на дарителите могат да бъдат използвани в рекламни акции и кампании за набиране на средства. Коментари, които са направени от самите дарители, могат да бъдат публикувани и използвани в рекламни материали. За уточнение на допълнителната информация, необходима ни за организация на работата по кампанията за набиране на средства, ние можем в допълнение към индивидуалните данни на дарителите да използваме и друга достъпна информация. В рамките на онлайн процеса по дарение ние предоставяме на нашите дарители възможност да оповестят своето име, заедно с информация за даренията, направени от тях, освен ако не предпочетат друго.

Данните, събирани за платежните системи и за другите доставчици на услуги, използваме само за целите, описани в настоящата политика.

5. Финансова информация

Нашата вътрешна политика се основава на ограничаване на достъпа на специалисти и доброволци до финансовата информация, която им е необходима за обработката ѝ за горепосочените цели. Личните финансови данни не се продават и не се предават на трети лица.

Ние работим съвместно с партньори, с които извършваме обработката на плащанията по електронен път. Политиката на тези организации по отношение на поверителността на информацията е напълно стриктна и е представена на интернет страниците им и също така е достъпна в рамките на процедурите по извършване на даренията. Ако бъде извършено дарение с кредитна карта, ние не съхраняваме данни за вашата кредитна карта, нито банкова или друга финансова информация, а тези сведения директно се изпращат на центровете за обработка на такъв вид данни.

6. Връзка с нас

Ако имате въпроси относно настоящата Политика на поверителност по отношение на дарителите или искания, свързани със състоянието и коректността на вашите данни, моля, пишете ни на ел. поща [email protected]

7. Защита

Ангажираме се да защитаваме личните данни на дарителите от нерегламентиран достъп, изменение, разкриване или унищожаване. Наред с другите неща, ние предприемаме редица мерки за сигурност, в това число мерки за осигуряване на безопасен уеб достъп до чувствителна информация. Също така полагаме усилия за своевременно справяне с уязвимости, възникващи в различните системи и бази данни.

8. Разкриване на информация по други начин

Ние можем да разкриваме информация, когато това се изисква от закона; когато е необходимо за защитаване на правата, неприкосновеността на личния живот, безопасността, собствеността и сигурността на нас или нашите дарители, както и на потребителите или участниците в нашите проекти; когато е необходимо да бъдат спазени условията за ползване на услугите ни.

9. Актуализации

От време на време може да се наложи да бъдат направени изменения в настоящата политика за поверителност на данните на дарителите. Всички изменения ще бъдат отразени на тази страница. За съществени изменения можем да ви уведомим по стандартните начини, с помощта на които осъществяваме комуникация с нашите потребители и с общността. Вие сте длъжни периодично да проверявате тази страница за изменения в действащата политика.

10. Права 

Вие имате определени права по отношение на информацията, която събираме за вас. При желание от ваша страна, ние ще ви съобщим каква информация имаме за вас и ще коригираме евентуални неверни данни в нея. Ние също така ще положим разумни усилия да изтрием информацията за вас, ако ни помолите да го направим, освен ако не сме задължени да я съхраняваме.