Права за ползване

Права за ползване

Тази интернет страница със своята начална страница в домейна "cancercare.bg" е безплатна информационна и интерактивна обществена услуга, предлагана от фондация "Победи рака", с изричното условие, че потребителите посредством достъпа си до страницата се съгласяват с Правата за ползване посочени по-долу. Фондация "Победи рака" може по всяко време, без предизвестие, да промени тези права за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше задължение е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализацията им.

Описание на услугата

Понастоящем фондация "Победи рака" предоставя на потребителите достъп до огромно количество здравно и медицинско съдържание, онлайн инструменти и мулдимедия ("Услугата"). Фондация "Победи рака" не поема никаква отговорност за заличаването, неправилното доставяне или неуспешното съхраняване на данни или настройки на потребителите.

Промени в услугата

Фондация "Победи рака" си запазва правото по всяко време да променя или прекрати временно или окончателно Услугата (или която и да е част от нея) с или без предизвестие. Фондация "Победи рака" не носи отговорност пред Вас или трети страни за промяна, спиране или прекратяване на Услугата.

Отказ от медицинска отговорност

Фондация „Победи рака“ не носи никаква отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на тази интернет страница.

Цялата информация на интернет страницата се предоставя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопастност от компютърни или други заплахи.

Фондация "Победи рака" не носи никаква отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в интернет страницата е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване на ограниченията в полза на титуляра на авторското право - фондация "Победи рака" по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в интернет страницата.

Информацията на уебстраницата, предоставена така както е, е само за обща осведоменост и информираност. Тя няма за цел да служи като медицински съвет и не е субститут на консултация с квалифицирани здравни специалисти, които са запознати с Вашите здравни и медицински нужди.

Отказ от медицинска отговорност на Американската Асоциация на Онкологичните Лекари (ASCO)

Изложените тук становища не отразяват непременно тези на Американската Асоциация на Онкологичните Лекари (ASCO). Авторите, редакторите и ASCO не носят отговорност за грешки или пропуски в преводите. Информацията, съдържаща се в публикациите на уебстраницата се предоставя само за образователни цели. Посочването на всяка компания, продукт, услуга или терапия в уебстраницата не означава, че е одобрено по какъвто и да е начин от ASCO. Отговорност на лекуващия лекар или на друг източник на здравни грижи, който разчита на независимия опит и познания на пациента, е да определи лекарствените дози и най-доброто лечение за пациента. Препоръчва се на читателите да се запознаят с подходящата медицинска литература и информацията за продукта, предоставена понастоящем от производителя на всяко лекарство, което трябва да се приложи. ASCO не поема никаква отговорност при нараняване или повреда на лица или имущество, произтичащи от или свързани с използването на материалите, съдържащи се в настоящата публикация, както и за грешки или пропуски. Читателите трябва да са наясно, че ASCO не предоставя, организира, контролира или консултира относно съдържанието на коментарни раздели или други части от тази публикация, означени като несъдържащо ASCO съдържание.

Disclosure of the American Society of Clinical Oncology (ASCO)

The views expressed herein do not necessarily reflect those of the American Society of Clinical Oncology (ASCO). The authors, editors, and ASCO are not responsible for errors or omissions in translations. The information contained in this publication is provided solely for educational purposes. The mention of any company, product, service, or therapy does not constitute an endorsement of any kind by ASCO. It is the responsibility of the treating physician or other health care provider, relying on independent experience and knowledge of the patient, to determine drug dosages and the best treatment for the patient. Readers are advised to check the appropriate medical literature and the product information currently provided by the manufacturer of each drug to be administered. ASCO assumes no responsibility for any injury or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this publication or to any errors or omissions. Readers should be aware that ASCO does not supply, arrange, control or advise on the content of commentary sections or any other portions of this publication labeled as non-ASCO content.

Използване на съдържанието

Съдържанието на тази интернет страница, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали е защитена с авторско право от фондация "Победи рака" и не може да бъде копирана, да се съхранява за последваща употреба или да се използва по друг начин изцяло или частично по какъвто и да е начин без писмено съгласие от фондация "Победи рака". Потребителят може да направи едно копие на всяка страница на уебсайта, което да бъде използвано за лични и нетърговски цели, които не вредят на репутацията на фондация "Победи рака", при условие, че потребителят не премахва търговски марки, авторски права и всяко друго известие, съдържащо се в това съдържание. Всички права за запазени, освен ако изрично не е упоменато друго.

Търговски марки

"CancerCare" е регистрирана търговска марка на фондация "Победи рака".

Обратна връзка на потребителя

Каквато и да е лична информация, която изпращате на интернет страницата чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана от фондация "Победи рака" в съответствие със законите на Република България и приетата от фирмата Политика за защита на личната информация. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на интернет страницата като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални  и без право на собственост.

Юрисдикция

Тези Права за ползване и Вашето използване на интернет страницата са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с този документ въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.