Мултиплен миелом

Мултипленият миелом е вид хемато-онкологично заболяване (рак на кръвта), поразяващ определени клетки в костния мозък, наречени плазматични.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.