Тройно-негативният рак на гърдата вече не е присъда

margarita-taushanova

Д-р Маргарита Таушанова е лекар онколог с повече от 10 години професионален опит в областта на онкологията. Завършва Медицинската академия в София, придобива специалности: Вътрешни болести и Медицинска Онкология. Защитава образователна и научна степен Доктор по онкология за защитен дисертационен труд на тема "Тройно негативен карцином на млечната жлеза - биологична характеристика, диагностика и възможности за лечение”– СБАЛО София /2013г./ Член на Българската Асоциация по Медицинска Онкология, Българското Онкологично дружество, Европейската Асоциация по Медицинска Онкология – ESMO.

 

- Д-р Таушанова, как се зароди интересът Ви към тройно – негативния рак на гърдата?

- Моят интерес към тройно-негативен карцином на млечната жлеза е от началото на моята практика, когато тази локализация се отдиференцира като отделна подгрупа на карцинома на гърдата. Този тумор беше и обект на моята дисертация  на тема - ,,Тройно негативен карцином на гърдата – биологична характеристика, диагностика и лечение”. Различната молекулярна характеристика, особеностите в диагностиката, начина на протичане и метастазиране, както и лечението, бяха едно предизвикателство за селектиране на този тип болни. Клиничните проучвания преди не даваха резултати за подобряване на прогнозата при този тип тумори на гърдата. Това бе и моята малка цел - как да се подобрят шансовете на тези жени.

 

- Колко често го наблюдавате във Вашата практика?

- По статистически данни  болните с трайно негативен карцином са около 13%. Това е приблизително честотата на този тип карцином и в моята практика.

 

- Счита ли се той в настоящия момент за присъда и защо?

- Тройно негативният карцином подлежи на адювантна терапия, както останалите типове карцином. Особеното е това, че дори при липса на метастатични лимфни възли в аксилата, доказани от хистологичния резултат, също се налага провеждането на химиотерапия с антрациклини и таксани. При установено  метастазирало заболяване освен химиотерапевтични агенти, се доказа ефективността на PARP инхибитори   и имунотерапия. Резултатите от настоящите клнични проучвания потвърждават убедителния ефект на тяхното приложение, като монотерапия или в комбинации.

 

- Какво се промени през годините в неговото лечение и какви са очакванията?

- Именно след резултатите от редица  клинични изпитвания бяха изнесени на  най- големите световни форуми през настоящата година. Важно е да се отбележи, че до скоро за тройно негативния карцином не се съобщаваха убедителни успехи. Тази година, основните акценти при успехите от  лечението на карцинома на гърдата бе отнесено към тройно негативния карцином.

 

- Какви препоръки бихте дали на пациентките, които получават тази диагноза?

- Най-важната препоръка към болните е, че диагнозата тройно негативен карцином не е присъда за по-агресивно протичане. Жените с тази диагноза трябва да са информирани, че проследяването е важно. Локалните рецидиви се проявяват по-рано - първите 3 до 5 години след операцията. Честотата на висцералните метастази е по-честа. Тези характеристики налагат болните да бъдат информирани за тези особености при протичането и това налага провеждане на по-чести прегледи.

 

 

Автор: Д-р Жанет Райчева

Коментари

Loading