Видове лъчелечение

Целта на ЛЛ е да елиминира раковите клетки. Това се постига по различни начини. В зависимост от метода на провеждане ЛЛ бива няколко различни вида:

  1. външно (перкутанно) ЛЛ – за източник на радиация лекарският екип използва машина, разположена извън тялото на пациента;
  2. брахитерапия – радиоактивните източници (например радиоактивни “семенца”) се поставят във или близо до тумора;
  3. системно ЛЛ радиоактивните лекарства за лечение на рака се инжектират в кръвообращението на пациента.

Външно (перкутанно) лъчелечение

Това е най-разпростаненият вид ЛЛ. При него лечението се извършва чрез машина, разположена извън тялото на пациента. Тя се нарича линеен ускорител и генерира рентгенови лъчи или фотони, а специален компютърен софтуер регулира техните размер и форма. По този начин се облъчва само туморът, като се избягват съседните здравите тъкани. За целите на облъчването могат да се използват външни фиксатори и термопластични маски (за ЛЛ в областт на глава, шия или малък таз), които обездвижват пациента по време на облъчване.

Перкутанното ЛЛ може да бъде:

  • триизмерно конформално ЛЛ (3D-CRT) – след провеждане на компютър-томография (КT) и/или магнитно резонансна томография (МРТ) се изготвят подробни триизмерни изображения на тумора; това позволява на лекуващия екип да насочи точно и безопасно радиационния лъч и намалява рискът от нежелани лъчеви реакции;
  • модулирано по интензитет ЛЛ (IMRT) – представлява по-сложна форма на 3D-конформалното лъчелечение; за разлика от 3D-CRT, итензитетът на лъчението варира във всяко едно поле и техниката е по-прецизна, защото лъчението се насочва изцяло в тумора, като околните здрави тъкани са предпазени маскимално;
  • стереотактично ЛЛ – извършва се с висока и много прецизна доза, насочена в малък мишенен обем; според броя на облъчванията то се нарича стереотактично ЛЛ (SRT) или стереотактична радиохирургия (SRS); използва се се при тумори на главния и гръбначния мозък, на белия дроб, черния дроб и др.; от изключително значение е пациентът да остане неподвижен по време на облъчването, затова се използват специални термопластични маски и други пособия, а при по-прецизно стереотактично облъчване в областта на гръдния кош се използват и специални системи, проследяващи туморния обем по време на дишане;
  • протонна терапия – използва протони, а не рентгенови лъчи или фотони; протоните е положително заредени частици и при висока енергия могат да унищожават раковите клетки; достигат до тумора като натрупват специфична доза на лечение; за разлика от другите видове, радиацията не преминава отвъд тумора и това ограничава увреждането на здравите тъкани до минимум; засега лекарите използват този вид лечение в малко центрове в света и само за някои видове рак, защото е сравнително нов метод, изискващ специално оборудване;
  • образно навигирано ЛЛ (IGRT) – от самия линеен ускорител се извършва визуализиране не таргетната зона чрез образно изследване (рентгенова снимка или компютър-томография) непосредствено преди и/или по време на самото облъчване; това позволява по-прецизно локализиране и насочване на радиационния лъч в тумора и намалява увреждането на здравата тъкан.

Вътрешно лъчелечение (брахитерапия)

Представлява метод, при който радиоактивният източник се поставя в тумора или непосредствено до него. В зависимост от рака източникът може да остане постоянно или временно в тялото на пациента. Това може да наложи болничен престой и определени мерки за безопасност за определен период от време.

Има две основни форми на брахитерапия – интракавитарна и интерстициална. При интракавитарното лечение радиоактивният източник се поставя в пространство близко до мястото на тумора, като например шийка на матка, влагалище или трахея. При интерстициалното лечение източникът се поставят директно в тъканите, напр. в простатата. Друга употреба на метода е повърхностната брахитерапия, която може да се използва за лечение на някои видове рак на кожата.

Според техниката брахитерапията може да се проведе с висока (HDR) или ниска доза (LDR). При високодозовата терапия радиационната доза се прилага по-бързо, а при нискодозовата – по-бавно.

Повечето пациенти изпитват лек дискомфорт по време на брахитерапия. Ако радиоактивният източник е поставен чрез апликатор, може да изпитвате дискомфорт от смия него. Съобщете на лекуващия екип и те могат да Ви помогнат да се чувствате по-добре, като назначат определени лекарства.

В зависимост от типа брахитерапия може да се наложи да предприемете и някои предпазни мерки след приключване на лечението, особено ако планирате да сте около малки деца или бременни жени. Тези предпазни мерки за радиационна безопасност се прилагат главно при използване на постоянни импланти. Посъветвайте се с Вашия лъчетерапевт за нещата, които трябва да знаете в такива ситуации.

Интраоперативно лъчелечение

Лъчелечението, което се провежда по време на хирургична операция, се нарича интраоперативно. Този метод се използва, когато съседните здрави органи са в непосредствена близост до тумора. По време на операция хирургът временно премества нормалните органи, които застават на пътя на радиационния лъч и той може да достигне директно до тумора. Така се избягва облъчването на здравите тъкани и органи.