Рак на тестиси

Стадиране

Стадирането е начин да се опише къде се намира карциномът, дали и къде се е разпространил в тялото. Лекарите използват диагностични изследвания, включително КT и кръвни тестове, за да определят стадия на заболяването. Познаването на стадия помага на лекаря да реши какъв вид лечение е най-подходящ и може да помогне за предсказване на прогнозата при пациента, което всъщност е шансът за възстановяване от болестта. За различните видове рак има стадирането е различно.

TNM-система за стадиране

Един от начините за описание на стадиите е TNM-системата. За рак на тестисите се добавя S към тази система. Лекарите използват резултатите от направените диагностични изследвания, за да отговорят на следните въпроси:

 • Тумор (Т): колко голям е първичният тумор и къде се намира?
 • Възел (N): дали туморът се разпространява в местните лимфни възли; ако е така, къде и в колко?
 • Метастази (M): има ли туморът разсейки в други части на тялото; ако е така, къде и колко?
 • Серумен туморен маркер (S): Маркерите на серумния тумор AFP, бета-hCG и LDH (виж Поставяне на диагноза) са повишени? Ако е така, колко са високи?

Резултатите се комбинират, за да се определи стадия на рака за всеки човек. Тестикуларния рак има 3 стадия – от стадий I до III (от 1 до 3). Стадият предоставя общ начин за описване на туморната маса и нейното разпространение, така че специалистите да работят заедно в планирането на най-подходящото лечение. Ракът в I-ви стадий е най-малко напреднал, а в III-ти е най-напреднал. При пациентите с не толкова напреднало заболяване има по-голям шанс да бъдат излекувани, докато другите се нуждаят от малко по-агресивно лечение за да се постигне това.

При рак на тестисите съществуват 2 различни вида стадиране:

 • Клинично стадиране. Клиничният стадий се основава на физикален преглед, рентгенова снимка, КТ или други образни изследвания (виж Поставяне на диагноза). Например, рак на тестисите в клиничен стадий II означава, че ретроперитонеалните лимфни възли са увеличени, наблюдавани на КТ или ЯМР.
 • Патологично стадиране. Патологичният стадий се основава на оценка на туморната тъканта под микроскоп, взета по време на операцията. Например, рак на тестисите в патологичен стадий II означава, че ракът е открит, когато туморната тъкан от ретроперитонеалните лимфни възли, се изследва под микроскоп. Патологичното стадиране е по-точно от клиничното, но не винаги е необходимо.

Ето още подробности за TNM-системата при рак на тестисите:

Тумор (Т)

Използвайки TNM системата, "T" плюс буквата или цифрата (0 до 4) се използва за описание на размера и местоположението на тумора. Някои стадии са допълнително разделени на по-малки групи, които описват още по-подробно туморът. При тестикуларния рак, стадия Т може да се определи само, когато тъканта, отстранена по време на операция, се изследва под микроскоп. Това означава, че той се определя само след отстраняването на тестиса, т.е. стадия Т винаги е патологичен и никога клиничен. "р" преди Т показва, че стадия е патологичен.

 • pTX: Първичният тумор не може да бъде изследван. Ако при човек тестиса или тестисите не са хирургично отстранени, се използва терминът "TX".
 • pT0 (T плюс 0): Няма данни за първичен тумор в тестисите.
 • pTis: Този етап описва интратубулна герминативно клетъчна неоплазия, наречена също карцином in situ (CIS). Това е преканцерозно състояние, при което има зародишни ракоподобни клетки, но все още не се държат като ракови. CIS става рак, когато клетките се разпространяват в области на тестиса (тестисите), където обикновено не се срещат.
 • рТ1: Първичният тумор е само в тестисите, като може да засяга rete testis, но не достига до кръвоносните или лимфните съдове на тестиса.

За чист семином този стадий се разделя допълнително на два варианта:

  • pT1a. Туморът е по-малък от 3 см.
  • pT1b. Туморът е с размер 3 см или по-голям.
 • рТ2: Туморът може да засяга rete testis и кръвоносни или лимфни съдове.
 • pT3: Туморът е засегнал семепровода.
 • рТ4: Туморът е засегнал скротума.

Нодул (възел) (N). Буквата N в системата на TNM означава лимфни възли. Тези малки бобовидни органи помагат за борба с инфекциите. Раковите клетки често се натрупват в лимфните възли, преди да се разпространят в други части на тялото. Ретроперитонеалните лимфни възли, разположени в задната част на корема пред гръбнака се явяват ​​регионални лимфни възли за рак на тестисите. Тези в таза, гръдния кош или други части на тялото се наричат ​​далечни лимфни възли, въпреки че тестисите са по-близо до таза, отколкото до ретроперитонеума.

При мъжете с рак на тестисите, лимфните възли обикновено не се биопсират или отстраняват. Вместо това клиничният стадият "N" най-често се оценява с помощта на КT. Докато патологичния стадий се основава на биопсия или отстраняване на лимфните възли. Когато стадия е патологично е определен, буквата "p" се добавя като първата буква (например pN1). А ако стадия е клиничен като първа буква се използва"c" (например сN1).

 • NX: регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени.
 • cN0: Не се разпространява в регионалните лимфни възли, след проведена КТ.
 • pN0: Няма открит рак в лимфните възли, отстранени по време на дисекция на ретроперитонеални лимфни възли (РЛД, виж Варианти за лечение).
 • cN1: Образните изследвания показват, че ракът се е разпространил в 1 или повече лимфни възли в ретроперитонеума. Но никой от лимфните възли не е по-голям от 2 см.
 • pN1: Има рак в 1 до 5 от дисекционните лимфни възли и никой не е по-голям от 2 см.
 • cN2: Образните изследвания показват, най-малко 1 увеличен лимфен възел или маса от лимфни възли в ретроперитонеума, която е по-голяма от 2 см, но не по-голяма от 5 см.
 • pN2: Едно или и двете от следните условия:
  • Има рак в повече от 5 лимфни възли, но никой не е по-голям от 5 см.
  • Има рак в най-малко 1 лимфен възел, като най-големия възел или лимфна маса е между 2 см и 5 см.
 • cN3: Образните изследвания показват най-малко 1 увеличен лимфен възел или маса лимфни възли в ретроперитонеума, по-големи от 5 см.
 • pN3: Има рак в поне 1 увеличен лимфен възел или маса лимфни възли, които са по-големи от 5 см.

Метастази (М). Буквата "М" в системата TNM показва дали ракът се е разпространил в други части на тялото. Тестикуларният рак най-често се разпространява в белия дроб и лимфните възли на гръдния кош, таза и шията. В по-напредналите стадий може да метастазира и в черния дроб и костите. Рядко засяга мозъка, освен ако първичният тумор не е хориокарцином.

 • MX: Дисталните метастази не могат да бъдат оценени.
 • M0: Болестта не е метастазирала до далечни лимфни възли или други органи.
 • M1: Има поне 1 далечна метастаза.
  • M1a: Има засягане на белите дробове или лимфните възли, различни от ретроперитонеалните.
  • M1b: Заболяването се е разпространило в органи, различни от белите дробове. Като самите белите дробове могат да бъдат или да не бъдат засегнати. Например ракът на тестисите, който се е разпространил в черния дроб или костите, е в стадий M1b.

Серумни туморни маркери (S). Серумните туморни маркери също помагат за стадиране на рака на тестисите. Кръвните проби за туморни маркери се извършват преди и след хирургично отстраняване на тестисите. Нивата на маркера обикновено намаляват след операцията. За да определи “S“ нивата трябва да бъдат тествани, докато не спрат да намаляват или започват да се покачват. За пациентите, които ще се лекуват с химиотерапия, нивата на туморния маркер в първия ден от химиотерапията се използват за определяне на рисковата група на пациента (виж по-долу). Туморните маркери, които се изследват са LDH, бета-hCG или AFP.

 • SX: Ниво на туморния маркер не е налично или тестовете не са направени.
 • S0: Нивата на туморния маркер са нормални.
 • S1: Най-малко един туморен маркер е увеличен.
 • S2: Най-малко един туморен маркер е значително увеличен.
 • S3: Най-малко един или повече туморни маркери са много силно повишени.

Стадийно групиране

Лекарите определят стадия на рака на тестисите чрез комбиниране на класификациите T, N, М и S.

Стадийно групиране

Рискови групи

Определянето на рискови групи, както и на стадиите на заболяването насочва лекаря в избора на най-подходящия план за лечение.

Нисък риск

 

Междинен риск

 

Висок риск