Обади се

Рак на стомаха

Какви са вариантите за лечение?

При назначаването на противотуморно лечение често заедно работят различни по специалност лекари, за да създадат цялостен план за лечение на пациента, който съчетава различни видове поведение. Това се нарича мултидисциплинарен екип. За рак на стомаха този екип може да включва следните лекари:

 • Гастроентеролог - това е лекар, специализирал в заболяванията на стомашно-чревния тракт;
 • Хирург или хирург онколог;
 • Медицински онколог – това е лекар, специализиран в лечението на рак чрез лекарствена терапия (химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия и др.);
 • Лъчетарапевт – това е лекар, специализирал в лечението на рак с лъчетерапия;
 • Патолог – това е лекар, специализирал в изследването на тъканни проби в лабораторни условия;
 • Радиолог – това е лекар, специализирал в образната диагностика.

Ракът на стомаха може да бъде лекуван с хирургия, лъчетерапия, химиотерапия, таргетна или имунотерапия. Често се използва мултимодален подход- комбинация от тези методи за лечение. Вариантите и препоръките за лечение зависят от различни фактори, като вида и стадия на рака, общото състояние и придружаващите заболявания на пациента. Планът за лечение може да включва и повлияване на появилите се симптоми и нежелани реакции. Отделете време, за да научите за всички ваши възможности за лечение и не забравяйте да зададете въпроси за нещата, които не са ви ясни. Говорете с Вашия лекар относно целите на всяко лечение и какво можете да очаквате.

Хирургично лечение

Целта на хирургичното лечение е премахването на тумора. Видът на използваната операция зависи от стадия на рака (виж Стадиране).

За много ранен стадий (T1a) някои лекари могат да препоръчат лапароскопска операция, наречена ендоскопска мукозна резекция. Това е отстраняването на тумора чрез ендоскоп. (виж Поставяне на диагноза).

В ранните стадии (стадий 0 или I-ви), когато ракът е все още само в стомаха, операцията се използва за отстраняване на част от стомаха и регионалните лимфни възли. Това се нарича частична гастректомия. При частична гастректомия хирургът свързва останалата част от стомаха с хранопровода или тънките черва.

Ако ракът се е разпространил до външната стена на стомаха, с или без да се е разпространил в лимфните възли, може да се използва хирургична интервенция, химиотерапия или лъчетерапия. Хирургът може да извърши частична или пълна гастректомия, която е отстраняването на целия стомах. По време на пълна гастректомия хирургът прикрепва хранопровода директно към тънките черва.

Гастректомията е сериозна операция и може да има сериозни странични ефекти. След тази операция пациентът ще може да яде само малко количество храна на едно хранене. Често срещан нежелан ефект са група симптоми, известни като дъмпинг синдром, който включва крампи, гадене, диария и замаяност след хранене. Това се случва, когато храната влезе в тънките черва твърде бързо. Лекарят може да предпише лекарства, които да контролират тези симптоми. Симптомите обикновено намаляват или изчезват след няколко месеца, но могат да останат и постоянни. Пациентите, на които е отстранен целия стомах, могат да се нуждаят от редовни инжекции на витамин В12, тъй като те вече не могат да абсорбират този основен витамин чрез стомашната лигавица. Преди операция говорете с хирурга за възможните странични ефекти от конкретната оперативна интервенция.

Регионалните лимфни възли често се отстраняват по време на операцията, тъй като ракът може да се е разпространил в тези лимфни възли. Това се нарича лимфаденектомия. Все още има дебат колко лимфни възли трябва да бъдат премахнати. В Европа и особено в Япония по стандарт се премахват повече на брой лимфни възли, отколкото при извършването на операцията в Съединените щати.

Когато ракът се диагностицира в напреднал стадии ( IV-ти ), хирургията обикновено не се препоръчва като основно лечение.

Научете повече за хирургичното лечение.

Лъчетерапия

Лъчетерапията използва високоенергийни йонизиращи лъчи или други частици за унищожаване на раковите клетки. Един курс лъчетерапия обикновено се състои от определен брой процедури, правени за определен период от време. Лъчетерапията може да бъде използвана преди операцията за намаляване на размера на тумора или след операция за унищожаване на останалите ракови клетки.

Страничните ефекти от лъчетерапия включват умора, леки кожни реакции, разстроен стомах и червата. Повечето нежелани реакции изчезват скоро след завършване на лечението. Говорете с лъчетерапевт за възможните нежелани реакции, които може да получите, и за периода на възстановяване.

Научете повече за лъчетерапията.

Химиотерапия

Химиотерапията е метод за лечение, който използва лекарства за да унищожи раковите клетки, обикновено чрез прекратяване на способността им да растат и да се делят. Химиотерапията се предписва от медицински онколог.

Системната химиотерапия се влива в кръвта, за да достигне ракови клетки в тялото. Най-честите начини за доставяне на химиотерапия са във вена (интравенозно), с помощта на игла, или хапче, която се поглъща (перорално).

Схемата на химиотерапия обикновено се състои от определен брой цикли (курсове), дадени за определен период от време. Пациентът може да получава 1 лекарство или комбинация от различни лекарства, давани едновременно.

Целта на химиотерапията може да бъде унищожаването на раковите клетки, останали след операцията, забавяне на растежа на тумора или намаляване на симптомите, свързани с рака. Също така тя може да се комбинира с лъчетерапията. В момента няма нито един стандартен режим на лечение с химиотерапия, който да се използва в световен мащаб. Въпреки това, повечето химиотерапевтични режими за лечение на рак на стомаха се основават на комбинация от поне 2 лекарства:

 • Цисплатин (платинов препарат);
 • Флуороурацил (5-FU, Adrucil).

Другите използвани лекарства са:

 • Капецитабин (Xeloda);
 • Доцетаксел (Docefrez, Taxotere);
 • Епирубицин (Ellence);
 • Иринотекан (Camptosar);
 • Оксалиплатин (Елоксатин);
 • Паклитаксел (Таксол).

Страничните ефекти на химиотерапията са индивидуални и зависят от използваната доза, но могат да включват умора, повишен риск от инфекция, гадене и повръщане, падане на косата, загуба на апетит и диария. Тези нежелани реакции обикновено изчезват след завършване на лечението.

Научете повече за химиотерапията.

Разговорът с вашия онколог е важен, за да научите повече за предписаните ви лекарства, тяхната цел и потенциалните им странични ефекти или взаимодействия с други лекарства.

Таргетна терапия

Таргетната терапия е лечение, което е насочено към специфичните гени и протеини на рака или към тъканната му среда , която допринася за растежа и оцеляването на раковите клетки. Този вид лечение блокира растежа и разпространението на туморните клетки, като същевременно ограничава увреждането на здравите клетки.

За да се приложи таргетната терапия трябва да се идентифицират гени, протеини и други молекули, които са специфични за тумора. В момента се провеждат много проучвания, изследващи различни молекули за таргетна терапия.

HER2-насочена терапия. Някои видове рак могат да секретират твърде много протеин, наречен рецептор за човешки епидермален растежен фактор 2 (HER2). Такъв вид рак се нарича HER2-позитивен. Лекарството Трастузумаб (Herceptin) в комбинация с химиотерапия може да бъде вариант за лечение при пациенти в по-напреднал стадий на HER2-положителен рак на стомаха.

Антиангиогенезна терапия. Антиангиогенезната терапия е вид таргетна терапия. Тя е насочена към спирането на ангиогенезата, процесът на създаване на нови кръвоносни съдове, хранещи туморните клетки. Тъй като туморът се нуждае от хранителни вещества, доставяни от кръвоносните съдове, за да расте и да се разпространява, целта на антиангиогенезните терапии е туморът да „гладува“. За пациентите, чиито тумор е нараснал, докато получават начална химиотерапия, лекарството рамуцирумаб (Cyramza) може да бъде вариант за лечение.

Научете повече за таргетната терапия.

Имунотерапия

Имунотерапията, наречена също биологична терапия, е предназначена да стимулира естествената защита на организма в борбата с рака. Целта й е да възстанови функцията на имунната система. Към момента текат редица проучвания в областта на имунотерапията.

Различните видове имунотерапия могат да причинят различни странични ефекти. Говорете с Вашия лекар за възможните нежелани реакции.

Справяне със симптомите и нежеланите реакции

Ракът и неговото лечение често причиняват странични ефекти. В допълнение към леченията, предназначени за забавяне, спиране или елиминиране на рака, важна част от грижите за пациента е облекчаване на симптомите и нежеланите реакции. Този подход се нарича палиативна или поддържаща грижа и включва поддържането на пациента с неговите физически, емоционални и социални нужди.

Палиативна грижа е всяко лечение, което се фокусира върху намаляване на симптомите, подобряване на качеството на живот и подпомагане на пациентите и техните семейства. Всеки пациент, независимо от възрастта, вида и стадия на рака, може да получи палиативни грижи. Най-добре е палиативните грижи да се стартират възможно най-рано в процеса на лечение на рак. Хората често получават лечение за рака, като същевременно получават лечение за облекчаване на нежеланите реакции. Всъщност пациентите, които получават и двете едновременно, често имат по-малко тежки симптоми, по-добро качество на живот и съобщават, че са по-доволни от лечението.

Палиативното лечение е различно и често включва медикаменти, хранителни режими, техники за релаксация, емоционална подкрепа и други терапии. Говорете с вашия лекар за целите на всяко лечение в лечебния план.

Метастатичен рак на стомаха

Ако ракът се разпространи в друга част на тялото, лекарите го наричат ​​метастатичен (IV-ти стадий). Лекарите могат да имат различни мнения относно най-добрия стандарт на лечение. Клиничните изпитвания могат също да бъдат добър вариант.

Целта на лечението на този етап обикновено е да удължи живота на пациента и да се грижи за симптомите на рака, тъй като метастатичният рак на стомаха не се счита за лечим. Всяко лечение, включително химиотерапия или лъчетерапия, се счита за палиативна, поддържаща терапия. Хирургията рядко се използва, основен метод за лечение е химиотерапията. Важно е да се отбележи, че според проучванията използването на палиативна химиотерапия за рак на стомаха може да подобри както продължителността, така и качеството на живот.

Предвид невъзможността да се лекува метастатичния рак на стомаха, тази диагноза е стресираща и понякога трудна за приемане. Пациентите и техните семейства се насърчават да говорят за начина, по който се чувстват с лекари, медицински сестри, психолози или близки. Може да е полезно да говорите с други пациенти, като се включите в група за подкрепа.

Ремисия и шанс за възстановяване

Ремисия е когато ракът не може да бъде открит в тялото и пациентът няма симптоми.

Възстановяването може да бъде временно или постоянно. Тази несигурност кара много хора да се притесняват, че ракът ще се върне. Докато често ремисията е постоянна, важно е да поговорите с вашия лекар за възможността за връщане на рака. Осъзнаването на риска от завръщане на заболяването и възможностите за лечение може да ви помогне да се почувствате по-подготвени, ако ракът се върне.

Ако ракът се е завърнал след първоначалното лечение, той се нарича рецидив. Той може да се върне на същото място (локален рецидив), в близост до мястото на възникване на тумора (регионален рецидив) или на друго място (далечен рецидив). Научете повече за рецидива.

Когато това се случи, трябва да се проведат нови изследвания, които ще определят какви са възможностите за лечение. Често плановете за лечение включват описаните по-горе лечения като хирургия, химиотерапия и лъчетерапия. Вашият лекар може да предложи клинични изпитвания, които изучават нови начини за лечение на този вид рецидив. Независимо от лечебния план, който избирате, палиативните грижи ще бъдат важни за облекчаване на симптомите и нежеланите реакции.

Хората с рецидив често изпитват емоции като недоверие или страх. Разговаряйте с психолог за тези чувства.

Ако лечението не проработи

Възстановяването от рак не винаги е възможно. Ако ракът не може да бъде излекуван или контролиран, болестта може да се нарече напреднала или терминална. Тази диагноза е стресираща и за много хора е трудно приемлива. Важно е обаче да имате открит и честен разговор с вашия лекар и психолог, за да изразите чувствата и тревогите си. Болничният екип е там, за да помогне, те имат специални умения, опит и знания за подкрепа на пациентите и техните семейства. Осигуряването на физическо удобство и контрол на болката за пациента е изключително важно.

Пациентите, които имат напреднало заболяване и се очаква да живеят по-малко от 6 месеца, могат да помислят за вид палиативна грижа, наречена хосписна. Хосписната грижа е предназначена да осигури възможно най-доброто качество на живот за хората, които са близо до края на живота си. Хубаво е пациентите и техните семейства да разговарят с болничния си екип относно хосписните възможности, които могат да се провеждат в домашни условия, в хоспис или в болница. Ежедневните грижи и специалното оборудване могат да превърнат дома в добър вариант за много семейства.

След смъртта на любим човек много хора се нуждаят от помощ, за да се справят със загубата. Научете повече за това как да се справите с емоциите от загубата на близък.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова.