Рак на черен дроб

Какво представляват клиничните проучвания?

Лекарите и учените винаги търсят по-добри начини за лечение на ХЦК. За да постигнат научен напредък, те създават изследователски проучвания с доброволци, наречени клинични изпитвания. Всъщност всяко лекарство, което сега е одобрено за лечение, е тествано в клинични проучвания. 

Броят на клиничните проучвания, фокусирани върху ХЦК, се е увеличил през последните години. Много от тези клинични проучвания са насочени към нови лечения. Изследователите искат да научат дали новото лечение е безопасно, ефективно и вероятно по-добро от методите, които се прилагат сега. Тези видове проучвания оценяват нови лекарства, различни комбинации от съществуващи лечения, нови подходи към лъчелечение или хирургия и нови методи за лечение. Пациентите, които участват в клинични изпитвания, могат да бъдат едни от първите, които получават лечение, недостъпно за обществеността. Има и някои рискове от клиничното изпитване, включително възможните нежелани реакции и новото лечение да не проработи. Хората се насърчават да разговарят с техния медицински екип относно плюсовете и минусите на включването им към конкретно проучване. 

Някои клинични проучвания изследват нови начини за облекчаване на симптомите и нежеланите реакции по време на лечението. Други проучват начини за управление на късните ефекти, които могат да се появят дълго време след лечението. Говорете с Вашия лекар относно клиничните изпитвания за симптоми и нежелани реакции. Съществуват и клинични проучвания, проучващи начини за предотвратяване на рака. 

Решение за включване в клинично проучване

Хората решават да участват в клинични проучвания по много причини. При някои пациенти клиничното проучване е най-добрият вариант за лечение. Тъй като стандартните лечения не са дали резултат, пациентите често са склонни да се изправят пред допълнителната несигурност на клиничното изпитване, с надеждата за лечение. Други пациенти доброволно участват в клинични проучвания, защото знаят, че тези изследвания са начин да допринесат за напредъка при лечението на ХЦК. Дори ако те не се възползват пряко от клиничното изпитване, тяхното участие може да бъде от полза за бъдещи пациенти с ХЦК. 

Понякога хората имат опасения, че в клинично проучване, те не могат да получават лечение, защото им се дава плацебо или "хапче със захар". Плацебо обикновено се комбинира със стандартно лечение в повечето клинични проучвания за рак. Когато се използва плацебо в проучване, то се извършва с пълното знание и информираност на участниците. 

Безопасност на пациента и информирано съгласие

За да се включат в клинично изпитване, пациентите трябва да участват в процес, известен като информирано съгласие. При информирано съгласие лекарят трябва: 

  • да опише всички варианти на пациента, за да разбере как новото лечение се различава от стандартното лечение;
  • да ​​изброи всички рискове, свързани с новото лечение, които могат или не да се различават от рисковете при стандартното лечение; 
  • да обясни какво ще се изисква от всеки пациент, за да участвате в клиничното изпитване, включително броя посещения при лекаря, изследванията и графика на лечението.

Клиничните изпитвания спазват определени правила, наречени "критерии за допустимост", които помагат за структурирането на изследванията и осигуряват безопасността на пациентите. Вие ще прегледате тези критерии заедно с изследователският екип. 

Пациентите, които участват в клинично изпитване, могат да спрат да участват по всяко време по лични или медицински причини. Това може да включва, че новото лечение не работи или има сериозни странични ефекти. Клиничните изпитвания също така се наблюдават отблизо от експерти, които следят за проблеми с всяко изследване. Важно е пациентите, участващи в клинично изпитване, да разговарят със своя лекар и изследователи за това, кой ще им окаже лечение и грижи по време на клиничното изпитване, след края на клиничното изпитване и / или ако пациентът избере да напусне клиничното изпитване преди неговия край.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

Преведено и редактирано от д-р Надя Накова.